Varför grupphandledning?

Jag väljer att låna ett citat från den norske arbetsmiljöforskaren Steinar Sternö: “Vi fann ingen faktor som var så effektiv för att dämpa stress och oro som god handledning.”

Stärker yrkesidentiteten

Handledning är en inlärningssituation där teori och praktik integreras. Därmed ökar kompetensen på såväl individ- som på gruppnivå.

Gruppsammanhållningen stärks

I handledningen lär man av varandra och då både tillkortakommanden och personlig växt är tillåtna, kommer gruppdeltagarna varandra närmre med en ökad trygghet som följd.

Skydd mot utbrändhet

Att dagligen konfronteras med andra människors känslomässiga obalans, oro, lidande, rädslor, förlust- och sorgereaktioner och att i denna kontakt ständigt ge förtur åt den hjälpsökandes känslor och behov medför risker för å ena sidan avtrubbning av de egna känslorna eller förnekande av kraven som försvar, å andra sidan känslor av vanmakt, frustration och kontinuerlig otillfredsställelse.” (Holm, 2001)

Stöd

Det stöd som gruppen kan utgöra genom att den handledde delar sina erfarenheter av pågående process med klienter är en värdefull tillgång. Resten av gruppen deltar och delar våndorna, engagerar sig och förstår, visar på olika vägar och stöttar.

Upprätthållande av etiken i arbetet

Genom att man reflekterar fritt och tillsammans kan diskussionen om vad som är etiskt respektive oetiskt  hållas levande. På detta sätt minskar samtidigt risken för att en jargong eller ett överdrivet distanserat förhållningssätt får pågå eller uppstå, såsom ibland är fallet då känslor av frustration och vanmakt inte tas om hand i en arbetsgrupp. Är dessutom arbetsbelastningen och stressnivån hög i gruppen är risken överhängande för att olika försvar ifrån de yrkesverksamma växer sig starkare.

Etik handlar ytterst om att sätta sig in i den andres ställe och att se och fundera över den egna yrkesrollen och vilka konsekvenser som olika agerande kan medföra för den hjälpsökande.

Aspektseende

Att se saken/ frågeställningen/ dilemmat ifrån flera håll samtidigt kan vara en ovärderlig hjälp att se flera handlingsalternativ och därmed öka handlingsutrymmet. Inte minst brukar det kunna påminna oss om att det sällan bara finns “ett rätt sätt” att förstå komplexa sammanhang och samband då människor hamnat i svårigheter.