Handledningskontrakt

I den handledning som jag bedriver är ramar viktiga. Ramar skapar stadga och förutsägbarhet åt handledningsträffarna och bidrar till att en trygghet kan skapas. För att ramarna skall fungera görs en överenskommelse initialt, såväl muntligt som skriftligt. 

Det som behöver ingå i avtalet kan variera något mellan olika arbetsplatser men generellt gäller att man överenskommer

  • hur ofta handledningsträffarna skall äga rum
  • hur lång tid varje träff varar
  • vilka som skall delta i träffarna
  • var träffarna äger rum
  • övergripande syfte och målsättning med handledningen
  • kostnaden för handledningen (regleras i skriftligt avtal)